Další výdejní den se koná 23.05.2024 od 8:00 do 13:00. Zajistěte si výdej a osobní odběr zboží na +420775846034‬ !!!

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KOUPĚ společnosti Powerplant Technology s.r.o.,  

IČ 28284381, se sídlem Mojmírovo nám. 75/2, Brno, PSČ 61200, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58606 (dále jen „Prodávající“)
 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího (dále jen „VOP“) jsou platné pro nákup zboží od Prodávajícího a upravují práva a povinnosti mezi Prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím.

2. Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”), a použijí se na veškerý prodej zboží Prodávajícím v případech, kdy na straně kupujícího je právnická osoba či osoba, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Kupující uzavřením rámcové smlouvy o dodávkách zboží (dále jen „rámcová smlouva“) či kupní smlouvy deklaruje a potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé jednotlivé uzavřené rámcové smlouvy a kupní smlouvy.

4. Tyto VOP jsou jedinými obchodními podmínkami aplikovanými na smluvní vztah mezi Prodávajícím a kupujícím; použití jiných obchodních podmínek, zejména jakýchkoliv obchodních podmínek kupujícího, se nepřipouští. Odpověď kupujícího podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou od nabídky nebo těchto VOP není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky, resp. těchto VOP.

5. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v rámcové smlouvě a/nebo v jednotlivé kupní smlouvě a vždy pouze v písemné formě. Odchylná ujednání v rámcové smlouvě a/nebo v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.  
 

II. Uzavření samostatné kupní smlouvy a rámcové smlouvy

1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a kupujícím vzniká  

a) uzavřením samostatné kupní smlouvy, nebo

b) uzavřením písemné rámcové smlouvy, kterou mezi sebou Prodávající a kupující ujednají rámcové podmínky dodávky zboží, které jsou závazné po dobu trvání rámcové smlouvy a na ni navazujících dílčích kupních smluv.  
 

III. Cena zboží, způsob její úhrady

1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za zboží dodané na základě kupní smlouvy nebo dílčí kupní smlouvy kupní cenu. Kupní cena za zboží bude stanovena v souladu s cenami dle aktuálního ceníku Prodávajícího, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou na smluvních cenách odlišných od ceníku Prodávajícího. Ke kupní ceně bude vždy připočtena DPH v zákonné výši, nestanoví-li zákon jinak.  

2. Kupní cena nezahrnuje náklady na přepravu ze skladu v Rotterdamu na místo plnění, pokud je dodáváno v rámci přepravních pravidel EXW nebo FCA Rotterdam.  

3. Kupní cena zahrnuje náklady související s přípravou zboží na přepravu z celního skladu v Rotterdamu, tj. zejména náklady na balení, náklady spojené s vyhotovením potřebné dokumentace, případné clo, a dovozní poplatky, v závislosti na použité podmínce INCOTERMS 2020.  

4. Spolu s kupní cenou Prodávající vyúčtuje kupujícímu také náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení ve výši stanovené podle hmotnosti odebíraného zboží. Vyúčtování a platba nákladů za zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanovením § 73 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění. Konkrétní výše recyklačního poplatku za 1 kg zboží je uvedena v kupní smlouvě nebo v rámcové smlouvě. Celková výše recyklačního poplatku bude určena nejpozději při dodání zboží podle skutečné hmotnosti zboží a bude uvedena ve faktuře.  

5. Je-li to ujednáno v kupní smlouvě nebo v rámcové smlouvě, je Prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy či zaplacení celé kupní ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6. Do úplného zaplacení ceny zboží je zboží výlučným vlastnictvím Prodávajícího. Uhrazením celé kupní ceny zboží nabývá kupující vlastnické právo ke zboží.
 

IV. Platební podmínky a fakturace

1. Platby objednávek se budou uskutečňovat v měně uvedené v objednávce (CZK nebo EUR) na základě faktury – daňového dokladu. V případě plateb v CZK se budou provádět přepočty dle denního středového směnného kurzu České národní banky + 0,5 Kč dostupného v den dané transakce.  

2. Úhrada kupní ceny zboží bude prováděna v EUR na eurový účet Prodávajícího. V případě platby v Kč bude použit účet Prodávajícího v měně CZK dle sjednaného způsobu přepočtu kurzu na základě faktury – daňového dokladu. V případě platby v Kč na účet EUR, příp. platby v EUR na účet CZK, bude vyfakturován kurzovní rozdíl vzniklý při konverzi měny.

3. Na faktuře budou samostatně uvedeny náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení.

4. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den vyložení zboží v celním skladu v Rotterdamu nebo, je-li ujednáno doručení zboží, v den odeslání zboží kupujícímu. Povinnost kupujícího zaplatit je splněna dnem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.

5. Splatnost kupní ceny je stanovena v rámcové smlouvě nebo kupní smlouvě.  

6. V případě sjednaných zálohových plateb bude záloha fakturována v dohodnuté výši ihned po uzavření kupní smlouvy. Nezaplacení takto mezi Prodávajícím a kupujícím sjednané zálohy v termínu splatnosti může být důvodem k posunutí termínu dodání zboží a též k odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.  

7. Daňové doklady vystavené Prodávajícím budou doručovány kupujícímu do e-mailové schránky kupujícího uvedené v kupní smlouvě nebo v rámcové smlouvě.  

8. Prodávající je oprávněn fakturovat každé sjednané dílčí plnění.

9. Faktury budou obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy (zejména zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění, zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a zákona č. 542/2020 Sb., v platném znění).
 

V. Dodání zboží

1. Dodávka zboží se řídí pravidly INCOTERMS 2020, vypracovanými Mezinárodní obchodní komorou.  

2. V každé rámcové smlouvě nebo kupní smlouvě bude uvedena zkratka dodacího pravidla podle INCOTERMS 2020, místo dodání a termín dodání. Půjde o jedno z těchto pravidel:  

a) FCA(a): Prodávající dodá zboží kupujícímu, když naloží zboží na dopravní prostředek, který zajistí kupující. Místo dodání se nachází v externím skladu Prodávajícího v zahraničí.  Základní povinnosti Prodávajícího a kupujícího dle dodacího pravidla FCA:

nakládka: Prodávající

exportní proclení: Prodávající

přeprava: Kupující

vykládka: Kupující

Přechod rizika: Jakmile Prodávající naloží zboží na dopravní prostředek zajištěný kupujícím.
 

b) DDP: Prodávající zajišťuje přepravu až do sídla kupujícího a hradí i případné clo v jeho zemi.

Základní povinnosti Prodávajícího a kupujícího:  

nakládka: Prodávající

exportní proclení: Prodávající

přeprava: Prodávající

vykládka: Kupující

Přechod rizika: Jakmile je zboží připraveno k vykládce v místě dodání nebo dle dohody.  
 

c) EXW: Prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu v objektu Prodávajícího anebo v jiném místě (např. sklad apod.).

Základní povinnosti Prodávajícího a kupujícího:  

nakládka: Kupující

přeprava: Kupující

vykládka: Kupující

Přechod rizika: Jakmile je zboží vyzvednuto ve skladu či kanceláři Prodávajícího nebo na libovolném místě, kde je zboží vyzvednuto.

Výše uvedený stručný popis jednotlivých pravidel INCOTERMS 2020 slouží pouze pro informační účely. Podrobný popis jednotlivých dodacích podmínek, stejně jako okamžik přechodu nebezpečí za škodu a další dodací podmínky, jsou uvedeny v pravidlech INCOTERMS 2020, vydaných Mezinárodní obchodní komorou. V případě rozporu mezi výše uvedeným stručným popisem jednotlivých pravidel a jejich oficiálním zněním má přednost oficiální znění INCOTERMS 2020. Obsahují-li ale jiné odstavce těchto VOP a/nebo rámcové smlouvy či kupní smlouvy modifikaci pravidel uvedených v příslušné doložce INCOTERMS 2020, uplatní se tato modifikace.  

3. V případě, že kupující požaduje místo plnění odlišné od celního skladu v Rotterdamu nebo expedičního skladu Prodávajícího, zavazuje se Prodávající zajistit přepravu zboží na takto určené místo plnění, a to na základě předem odsouhlasené kalkulace ceny přepravy, kterou Prodávající sjedná u přepravce. Prodávající sjednává přepravu na účet a nebezpečí Prodávajícího. Cena přepravy není součástí kupní ceny zboží.

4. Kupující převezme dodané zboží potvrzením dodacího listu či jiného obdobného dokladu o dodání zboží kupujícímu (např. CMR), a to odpovědným zaměstnancem kupujícího nebo pověřeným přepravcem. Za převzetí zboží je považováno splnění přepravní podmínky dle INCOTERMS, nebo, pokud byl sjednán, jiný výše uvedený doklad o převzetí.

5. Lhůtu k dodání zboží je možné ze strany Prodávajícího jednostranně prodloužit v případě prodlení dodavatelů s dodávkou objednaného zboží. O prodloužení bude kupující vždy s dostatečným předstihem informován. Lhůta dodání zboží bude prodloužena také o dobu trvání okolností způsobených vyšší mocí, pro které dodávku nebude možno ve sjednané lhůtě realizovat.

6. Kupující je povinen při přejímce řádně zkontrolovat dodané zboží a případné rozdíly v množství a kvalitě zaznamenat do dodacího, případně i přepravního listu, a neprodleně písemně (i e-mailem) oznámit Prodávajícímu. Rovněž i veškeré zjevné vady zjištěné při přejímce zboží – např. poškozený obal – je třeba uvést přímo do těchto listin.

7. V případě, že si kupující zabezpečí dopravu zboží sám, zavazuje se odebrat zboží v termínu do 3 dnů po doručení výzvy Prodávajícího k odebrání zboží. Pokud tak neučiní, může Prodávající počínaje dnem následujícím po marném uplynutí uvedené lhůty začít účtovat skladné nebo zajistit dopravu zboží na náklady kupujícího. Skladné bude kupujícímu účtováno ve výši 0,02% denně z kupní ceny nevyzvednutého zboží (nedohodnou-li se strany písemnou formou na prodloužení lhůty k odběru zboží).
 

VI. Práva z vadného plnění  

1. Prodávající poskytuje na zboží dodané dle rámcové smlouvy nebo kupní smlouvy záruku za jakost, funkčnost a výkon zboží po dobu 24 měsíců, případně dle platného ceníku, ode dne dodání zboží a podpisu dodacího listu. Kupující bere na vědomí, že v případě, že výrobce zboží poskytuje delší záruku za jakost, funkčnost nebo výkon zboží, kupující po uplynutí záruční doby poskytované Prodávajícím uvedené v první větě uplatňuje případné vady zboží přímo u výrobce daného zboží v souladu s jeho záručními podmínkami (ustanovení § 2117 Občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní). Záruční podmínky jednotlivých výrobců poskytne Prodávající kupujícímu při předání zboží. Kupující bere na vědomí, že u zboží, ke kterému nebude doručen záruční list, je poskytnuta pouze záruka podle věty první. Ujednání tohoto článku není dotčeno ani případnými odlišnými ujednáními v záručních podmínkách jednotlivých výrobců.  

2. Záruční doba počíná běžet v okamžiku předání. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.  

3. V případě, že dodané zboží bude mít vadu, je kupující povinen tuto vadu či vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění u Prodávajícího písemně reklamovat (i e-mailem). Kupující zároveň Prodávajícímu sdělí, zda požaduje odstranění vady či výměnu zboží nebo slevu z kupní ceny dodaného zboží. Neučiní-li tak, má se za to, že požaduje odstranění vady opravou. Po uplynutí záruční doby poskytované Prodávajícím je kupující povinen uplatňovat veškeré nároky z vad zboží přímo u výrobce daného zboží, a to v souladu s jeho záručními podmínkami. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli vady zboží po uplynutí záruční doby poskytnuté podle odst. 1 věty první tohoto článku nebo za způsob a délku vyřizování reklamací ze strany jednotlivých výrobců. Plnění záruky za jakost záruku neprodlužuje, nestaví její běh, nezakládá běh nové záruční doby ani nezakládá žádné jiné nové nároky na záruku za jakost.  

4. V případě náhradní dodávky a výměny vadného zboží za bezvadné je kupující povinen vrátit reklamované zboží Prodávajícímu zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal. Veškeré náklady spojené s výměnou a vrácením zboží jdou na vrub Prodávajícího.

5. Smluvní strany se zavazují přijmout všechna jim dostupná opatření k tomu, aby se předešlo vzniku škod a aby případné vzniklé škody byly co nejmenšího rozsahu.
 

VII. Povinnosti na úseku DPH

1. Kupující, který je plátcem DPH, prohlašuje, že:

a) není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“);

b) bankovní účet kupujícího, na který budou ze strany Prodávajícího případně hrazeny platby v souvislosti s kupní smlouvou, je a bude účet, který je řádně veden v registru bankovních účtů plátců DPH;

c) neexistují důvody, na základě kterých by se Prodávající stal nebo mohl stát ručitelem za daňovou povinnost kupujícího vzniklou z titulu DPH vyúčtovaného Prodávajícím.


2. Prodávající je oprávněn zadržet částku DPH z případné faktury vystavené kupujícím v souvislosti s uzavřenými smlouvami a VOP a uhradit příslušnou platbu kupujícímu bez takto zadržené částky DPH především v těchto případech:

a) Kupující se stane nespolehlivým plátcem; nebo

b) Kupující požaduje provedení transakce na jiný bankovní účet, než který je veden v registru plátců DPH.

3. Zadrženou částku DPH je Prodávající oprávněn uhradit za kupujícího na účet správce daně dle § 109a zákona o DPH nebo přímo kupujícímu, pokud bude ze strany kupujícího prokázáno, že jeho povinnost v oblasti odvodu DPH byla řádně a včas splněna.
 

VIII. Sankce

1. V případě, byť i jen dílčího, prodlení kupujícího s úhradou faktury je kupující povinen uhradit na výzvu Prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den po který prodlení trvá. Právo Prodávajícího požadovat z téhož titulu vůči kupujícímu náhradu škody není tímto ustanovením o smluvní pokutě nikterak dotčeno a platí, že náhradu škody může Prodávající požadovat i vedle smluvní pokuty.

2. Má-li kupující u Prodávajícího splatné finanční závazky, je Prodávající oprávněn přerušit dodání zboží až do úplné úhrady závazků kupujícím, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek, resp. kupních smluv. Po tuto dobu není Prodávající v prodlení s plněním svých závazků. Termín Prodávajícího týkající se dodání zboží, které bylo přerušeno z výše uvedených důvodů, se prodlužuje o dobu do uhrazení splatných závazků.  

3. Úrok z prodlení, smluvní pokuta nebo náhrada škody je splatná ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě, spolu s příslušnou fakturou vystavenou v souladu s platnými právními předpisy.  

4. Ujednáním o smluvní pokutě či úroku z prodlení není dotčen nárok druhé smluvní strany na náhradu škody ve výši převyšující smluvní pokutu či úrok z prodlení.
 

IX. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a zasláno druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo do datové schránky druhé smluvní strany.  

2. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší s právními účinky odstoupení ke dni doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na vydání bezdůvodného obohacení, na zaplacení smluvní pokuty, ani nárok na náhradu škody.

3. Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím: Odstoupení Prodávajícího od kupní smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, když za podstatné porušení povinností kupujícího se považuje (i) prodlení kupujícího s placením více než deset (10) dnů po splatnosti faktur Prodávajícího, absence komunikace ze strany kupujícího, poskytování nepravdivých či nevěrohodných informací o předpokládaném datu úhrad dluhu kupujícího, zahájení insolvenčního řízení kupujícího apod. V takovém případě je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen Prodávajícímu nahradit škodu, která Prodávajícímu vznikla, a to v celém jejím rozsahu. Odstoupení Prodávajícího od kupní smlouvy nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit Prodávajícímu smluvní pokuty sjednané těmito VOP.

4. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím:  Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Prodávajícího. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy na straně Prodávajícího je prodlení Prodávajícího s dodáním zboží v trvání delším než deset (10) kalendářních dnů. Odstoupí-li kupující z jiných důvodů, je povinen zaplatit Prodávajícímu odstupné ve výši 10 % z ceny objednaného neodebraného zboží. V případě odstoupení kupujícího od uzavřené kupní smlouvy je Prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu prokazatelně vzniklé náklady ke dni doručení oznámení o odstoupení kupujícího Prodávajícímu. K odstoupení od smlouvy musí dojít písemným jednáním kupujícího, který je současně povinen ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení uhradit Prodávajícímu jakákoliv veškerá finanční plnění sjednaná kupní smlouvou a těmito VOP. Právo na náhradu škody ze strany Prodávajícího vůči kupujícímu tím není dotčeno.
 

X. Vyšší moc

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují případy vyšší moci dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „vyšší moc“). Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala, zejména živelní pohromy, embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, a to včetně důsledků Rusko – Ukrajinského válečného konfliktu, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie, a to včetně epidemie koronaviru a s ní související opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení šíření epidemie.

2. Odpovědnost smluvních stran nevylučuje taková překážka, která nastala teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo která vznikla z hospodářských poměrů povinné strany nebo překážka, která prokazatelně a podstatně nemohla ovlivnit plnění dle této smlouvy, nebo překážka, kterou byla povinná strana dle této smlouvy překonat.

3. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně (nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejich vzniku) s určením povahy překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, předpokládanou délku trvání překážky a o jejich důsledcích a učinit veškerá dostupná opatření ke zmírnění následků neplnění smluvních povinností. Druhá smluvní strana je povinna přijetí takové zprávy bez zbytečného odkladu písemně potvrdit.  

4. Dovolávající se smluvní strana se také zavazuje neprodleně písemně oznámit druhé straně skončení účinku vyšší moci a písemný důkaz předložit nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejího skončení popř. po odstranění překážek, které mu bránily ve splnění smluvních závazků. Druhá smluvní strana je povinna přijetí takové zprávy bez zbytečného odkladu písemně potvrdit.  

5. Pokud účinek vyšší moci prokazatelně trvá déle než dva měsíce a pokud účinky vyšší moci prokazatelně brání některé smluvní straně v plnění závazků sjednaných v této smlouvě, mají obě smluvní strany právo odstoupit od kupní smlouvy nebo dohodnout prodloužení dodacích termínů.  

6. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené vyšší mocí, nárok na náhradu škody či jakéhokoli jiného sankčního plnění, bylo-li sjednáno. Smluvní strana postižená překážkou vyšší moci se nenachází v prodlení s plněním povinnosti, ke které je dle smlouvy povinna.
 

XI. Rozhodčí doložka

1. Smluvní strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory z této smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného touto smlouvu, s výjimkou sporů vzniklých s exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn rozhodovat jako rozhodce: JUDr. Karel Schelle, LLM., MBA, advokát evidovaný Českou advokátní komorou pod číslem 12495, s místem výkonu Ambrožova 6, 635 00 Brno. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Podanou rozhodčí žalobu doručí rozhodce druhé straně (žalovanému) s usnesením, kterým vyzve žalovaného k vyjádření k žalobě do 15 dnů ode dne doručení. Pokud se druhá strany (žalovaný) do 15 dnů ode dne doručení usnesení k žalobě nevyjádří, má rozhodce za to, že uplatněný nárok uznává. Usnesení, kterým rozhodce vyzývá žalovaného k vyjádření musí obsahovat poučení o této skutečnosti.  

2. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu České republiky a bude uplatněna zásada spravedlnosti. Rozhodčí nález nemusí být odůvodněn. To platí i v případě, je-li na návrh kterékoli ze stran vyřešen spor v průběhu rozhodčího řízení uzavřením smíru ve formě rozhodčího nálezu.  

3. Náklady rozhodčího řízení tvoří:  

a) poplatek za rozhodčí řízení činí 4% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč plus DPH dle zákonné právní úpravy. Poplatek představuje odměnu rozhodce.

b) zvláštní náklady vzniklé projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení.
 

4. Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanovení občanského soudního řádu.

5. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení právní moci a je vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.  
 

XII. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Jakákoli písemnost, jíž je zapotřebí dle kupní smlouvy, rámcové smlouvy či dle obecně závazných právních předpisů (např. odstoupení) doručit druhé smluvní straně, se druhé smluvní straně doručuje osobním předáním nebo doporučeným psaním odeslaným na její adresu uvedenou v obchodním rejstříku, ať už prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiné organizace, která se zabývá doručováním písemností, nebo datovou schránkou. Běžnou korespondenci nemající vliv na vznik, změnu nebo zánik kupní smlouvy nebo rámcové smlouvy nebo v případech, kdy si doručování e-mailem smluvní strany sjednaly v kupní smlouvě nebo rámcové smlouvě, lze doručovat rovněž e-mailem. V případě doručování emailem nastávající účinky právního jednání následujícího pracovního dne po dni odeslání emailové zprávy obsahující projev vůle na e-mailovou adresu druhé smluvní strany.  

2. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

3. Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání těchto VOP, rámcové smlouvy nebo kupní smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, zahájí smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy.

4. Práva a závazky těmito VOP, rámcovou smlouvou a kupní smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 2. 2023.